Dimecres, 30 De Setembre De 2020
Pl. Serra del Cadí, 1 Tuixent, Josa i Tuixent - 25717 Telèfon: 973370202 Fax: 973370202
ajuntament@tuixent.ddl.net

URBANISME

05/04/2013

MODIFICACIONS PUNTUALS NNSS EXP. NÚM. 1-2012


APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE JOSA I TUIXÉN A L'ÀMBIT DE "LES LLAGUNES" (Exp. NNSS 1-2012) - MEMÒRIA


 El Ple de lAjuntament de Josa i Tuixén, en sessió de data 21 de febrer de 2013, va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Josa i Tuixén a làmbit de Les Llagunes, linforme de sostenibilitat ambiental, i tota la resta de documentació que forma part de dita modificació (exp. NNSS 1-2012).

 Dita modificació puntual es sotmet a informació pública de 45 dies hàbils mitjançant anunci a inserir al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, als Diaris SEGRE i la Mañana, i al tauler danuncis de lAjuntament, als efectes que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo durant el termini esmentat i presentar, si escau, les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

 També pel que fa a linforme de sostenibilitat ambiental, obre un període dinformació pública del mateix, de 45 dies hàbils, simultani al dinformació pública de la modificació puntual esmentada, per tal que es pugui examinar i es puguin formular observacions sobre el mateix.

 La documentació completa de lexpedient es pot consultar a les oficines de lAjuntament de Josa i Tuixén, a la Plaça Serra del Cadí, núm. 1, de Tuixent, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, i a la plana web http://tuixent.ddl.net/.


Informació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web